Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 457

Tổng lượt truy cập: 1.340.826

PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

Post date: 10-10-2023

A.   Vị trí, chức năng

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản là phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm, hàng năm, chương trình, đề án, dự án về Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở để trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

4. Về báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn):

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn.

b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương.

c) Tham mưu việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

d) Tham mưu việc trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và của các cơ quan, tổ chức của địa phương.

đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương.

e) Tham mưu việc xem xét, cho phép các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn.

g) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt.

h) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật.

5. Về xuất bản, in và phát hành:

a) Tham mưu việc xây dựng qui hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản, cơ sở in, hệ thống phát hành trên địa bàn.

b) Tham mưu việc cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sởin tại địa phương; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại địa phương.

d) Tham mưu việc cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại địa phương.

đ) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép.

e) Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản tại địa phương theo thẩm quyền.

6. Về thông tin đối ngoại:

a) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở địa phương.

b) Tổ chức triển khai và thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại ở địa phương.

c) Tham mưu việc thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo phân công của UBND cấp tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn.

d) Tham mưu việc Xem xét, cho phép trưng bày tranh,ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở địa phương theo quy định của pháp luật.

7. Về thông tin cơ sở:

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;

b) Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn;

c) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

d) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức Phòng Văn hóa và Thông tin.

8. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan về lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở. Báo cáo định kỳ, đánh giá tổng kết việc thực hiện các kế hoạch về thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về Thông tin báo chí, xuất bản đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

10. Phối hợp với Văn phòng thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông do UBND tỉnh giao, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định của pháp luật.

11.  Phối hợp với các phòng chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông để giải quyết công việc có liên quan do phòng khác chủ trì.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phân công.

(Ban hành theo Quyết định số 30/QĐ-STTTT ngày 11/5/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị)

C. Cơ cấu tổ chức

1. Nguyễn Thị Quỳnh Như

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT cơ quan: 0233.3852.888

DĐ:0914 561 952

Email: nguyenthiquynhnhu@quangtri.gov.vn

2. Giang Thị Lệ Thuỷ

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 0233.3852.888

DĐ:0943 747 207

Email: giangthilethuy@quangtri.gov.vn

3. Lê Thị Thúy

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 0233.3852.888

DĐ: 0976008670

Email: lethithuy1@quangtri.gov.vn

]]>

 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
content:
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)