Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 603

Tổng lượt truy cập: 866.135

CÁC VĂN BẢN CẤP TRÊN

Ngày cập nhật: 26/03/2022 04:29:06

1. Quyết định số 137/QĐ-STTTT ngày 7/10/2020 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Bưu chính - Viễn thông

Download

2. Quyết định số 138/QĐ-STTTT ngày 7/10/2020 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở

Download

3. Đề án số 01/ĐA-STTTT ngày 6/3/2020 về sắp xếp tổ chức lại các phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Download

4.  Đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Download

5. Thông báo số 59TB-SNV ngày 16/01/2020 về Chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng lao động năm 2020 của Sở TTTT

Download

6.Quyết định số 37/QĐ-STTTT ngày 11/5/2017 của Sở TTTT về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý viên chức đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

Download

7. Quyết định số 42/QĐ-STTTT ngày 20/4/2020 của Sở TTTT về việc phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, viên chức đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị;

Download

 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị