Văn phòng Sở - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 482

Tổng lượt truy cập: 1.340.851

Văn phòng sở

22-12-2022

 A.   Vị trí, chức năng

Văn phòng Sở là phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông; có chức năng tham mưu giúp Giám đốcSở thực hiện công tác tổ chức; hành chính; tổng hợp; thi đua khen thưởng; kỷ luật; tài vụ và quản trị cơ quan Văn phòng Sở.

B.   Nhiệm vụ và quyền hạn.

+ Công tác tổ chức hành chính tổng hợp:

1) Tham mưu giúp Giám Sở quản lý, thực hiện công tác tổ chức quản lý nhân sự, biên chế, đào tạo bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công  chức, viên chức và người lao động trong nội bộ cơ quan gồm:

-  Xây dựng dự thảo Quy định tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ tiền lương, chế độ chính sách và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức  và tổ chức thực hiện sau khi Giám đốc Sở phê duyệt;

- Xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Xây dựng dự thảo đề án thành lập, sáp nhập, giải thể và quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng dự thảo Quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ công chức cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông và triển khai thực hiện; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Văn phòng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ cán bộ, thực hiện chế độ tiền lương;

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng trình Giám Sở ban hành theo thẩm quyền về các quy chế, quyết định về quản lý điều hành hoạt động của Sở;

2) Xây dựng dự thảo Bộ quy chế quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông .

3) Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính  của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

4) Xây dựng triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

5) Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở;

6) Tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ của Sở theo quy định của Nhà nước .

7) Tổ chức công tác hợp tác quốc tếtrong các lĩnh vực thông tin và truyền thông do UBND tỉnh giao, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định của pháp luật.

8) Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi do Sở tổ chức .

9) Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh, phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cơ quan.

10) Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo mô hình "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (thu phí nếu có) và trả hồ sơ cho các đối tượng theo quy định chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trong ngành Thông tin và truyền thông theo phân cấp của Lãnh đạo Sở.

11) Quản lý lao động và việc chấp hành giờ giấc của cán bộ công chức,viên chức thuộc sở.

12) Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng của cơ quan và của ngành.

13) Quản lý hồ sơ, tài liệu các phiên họp của Sở; Tiếp nhận nghiên cứu những đề xuất, kiến nghị của cán bộ công chức, đơn vị sự nghiệp để trình lãnh đạo Sở xem xét giải quyết.

14. Theo dỏi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

15) Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động nội vụ của Sở gồm: Công tác thống kê, tổng hợp; chế độ thông tin, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất của Sở;các báo cáo khác liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở và Giám đốc Sở giao.

+ Công tác quản trị;

16) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của Sở.

17) Triển khai các chế độ mới của cán bộ, tiền lương, tài chính chế độ Bảo hiểm. Triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Sở.

18) Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và quản lý theo quy định của pháp luật.

19) Tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc với cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông.

20) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế cơ quan, chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động theo thẩm quyền được phân công.

21) Kế hoạch mua sắm tài sản, thiết bị bổ sung hàng năm.

22) Quản lý cán bộ công chức, hồ sơ, tài liệu của Văn phòng theo quy định của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

+ Công tác tài vụ;

23) Tham mưu lập kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

24) Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị, phương tiện ôtô của cơ quan đúng chế độ và theo quy định hiện hành. Tổ chức thực hiện ngân sách phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Quản lý các nguồn quỹ tại Sở theo quy định pháp luật.

25) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

          (Ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-STTTT ngày 11/5/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyn thông Quảng Trị)

C. Cơ cấu tổ chức   

1. Hoàng Thị Hải Châu

Chức vụ: Chánh văn phòng

ĐT cơ quan: 3856.555

DĐ:0905055123

Email: hoanhaichau@quangtri.gov.vn

2. Phan Phương Thảo

Chức vụ:Phó Chánh Văn phòng

ĐT cơ quan: 3554.715

DĐ:0915261456

Email: phanphuongthao@quangtri.gov.vn

3. Đoàn Thị Khánh Linh

Chức vụ: Kế toán

ĐT cơ quan:3554.715

DĐ:0914125155

Email: doanthikhanhlinh@quangtri.gov.vn 

4. Nguyễn Hữu Phúc

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 3554.715

DĐ: 0941547888

Email: nguyenhuuphuc1@quangtri.gov.vn

6. Phan Phương Thúy

Chức vụ: Văn thư lưu trữ

ĐT cơ quan:3554.715

DĐ: 0989301405

7. Phan Thị Lệ Hằng

Chức vụ: Phục vụ

ĐT cơ quan:3554.715

ĐT nhà: 3857304

DĐ:0913. 485 416

8. Trương Hữu Quốc

Chức vụ: Kỹ thuật

ĐT cơ quan:3554.715

ĐT nhà: 241295

DĐ:0945. 234 244

]]>

 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
content:
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)