Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 485

Tổng lượt truy cập: 1.308.954

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình, kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 12/09/2022 07:03:33

Ngày 05/3/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc Tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và Chương trình, kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tuyên truyền, quán triệt, triển khai kịp thời, thống nhất các nội dung của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 đến các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự chủ động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, tiết kiệm chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chuyển đổi số là “xương sống” của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ảnh: Internet

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: tuyên truyền về các quan điểm cơ bản của Đảng để chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền các mục tiêu của việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 trong giai đoạn từ nay đến năm 2030; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0; tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong quá trình thúc đẩy, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh ở các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; đồng thời phản ánh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, phòng chống những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiều của cán bộ, công chức của các ngành, các cấp trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền qua các ấn phẩm tài liệu; tuyên truyền thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và các sinh hoạt cộng đồng; tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính; tuyên truyền thông qua các ứng dụng mạng xã hội và dịch vụ SMS.

Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng. Gắn tuyên truyền với phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

THIỆN ĐẠT

Các tin khác
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị