Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 419

Tổng lượt truy cập: 915.636

Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền tham gia xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn mình đô thị”

Ngày cập nhật: 13/02/2023 02:14:46

Xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn mình đô thị” là một chủ trương lớn của Bộ Công an, mang tầm chiến lược, hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Công an phường, thực sự tạo môi trường văn minh, an toàn cho Nhân dân. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện chủ trương xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ngày 09/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” năm 2023, lộ trình đến năm 2030.

Theo Kế hoạch, năm 2023 sẽ tập trung xây dựng Công an phường Đông Giang (thành phố Đông Hà) đạt chuẩn Công an phường điển hình, kiểu mẫu. Lựa chọn và nhân rộng tại các phường còn lại ở thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị để đến năm 2030 có 13 phường đạt chuẩn “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”. Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, nội dung, giải pháp thực hiện như: Tập trung triển khai thực hiện các Nhóm tiêu chí về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm tại địa bàn phường; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ đối với lực lượng Công an phường; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; củng cố, xây dựng Công an phường vững mạnh toàn diện.

Trong đó, việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân  dân tham gia xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” được triển khai cụ thể:

Tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về nội dung, mục đích, ý nghĩa xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, ủng hộ và tích cực tham gia.

Hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tích cực cung cấp thông tin, tố giác, tin báo về tội phạm. Vận động Nhân dân tham gia tự xây, tự quản khu dân cư, tuyến đường văn minh đô thị gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn minh đô thị”; hưởng ứng thực hiện xã hội hoá các nguồn lực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở đô thị.

Đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và các nền tảng mạng xã hội, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt, những kết quả tích cực, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo và tiếp thu ý kiến của Nhân dân về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự đô thị, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

                                                                    MÂY MÂY

Các tin khác
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị