Báo chí - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 1597

Tổng lượt truy cập: 1.337.067

TT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày

ban hành

Tổ chức

ban hành

Ngày có hiệu lực

1

13/2012/TT-BTTTT

Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

30/07/2012

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/09/2012

2

09/2012/TT-BTTTT

Ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

06/07/2012

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

22/08/2012

3

07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL

Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông

19/06/2012

Liên bộ, Ngành

06/08/2012

4

28/2011/TT-BTTTT

Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

21/10/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/12/2011

5

20/2011/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

24/03/2011

Thủ tướng Chính phủ

15/05/2011

6

33/2011/TT-BTTTT

Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

01/11/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/01/2012

7

21/2011/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

13/07/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/09/2011

8

07/2011/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

01/03/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/05/2011

9

150/2010/TT- BTC

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí

27/09/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/11/2011

10

20/2010/TTLT - BTTTT - BYT

Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS

20/08/2010

Liên bộ, Ngành

15/10/2010

11

17/2010/TTLT-BTTTT-BNV

Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

27/07/2010

Liên bộ, Ngành

15/09/2010

12

16/2010/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san

19/07/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/10/2010

13

15/2010/TT-BTTTT

Quy định về điều kiện phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh

01/07/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/08/2010

14

14/2010/TT-BTTTT

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

29/06/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/09/2010

15

08/2010/TT-BTTTT

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

23/03/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/06/2010

16

71/NQ-CP

Về việc đơn giản hóa Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

27/12/2010

Chính Phủ

27/12/2010

17

18/2009/TT-BTTTT

Quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ

28/05/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

12/6/2009

18

19/2009/TT-BTTTT

Quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình

28/05/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

28/5/2009

19

15/2009/TT-BTTTT

Quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình

04/05/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

19/5/2009

20

22/2009/QÐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

16/02/2009

Thủ tướng Chính phủ

01/04/2009

21

13/2008/TT-BTTTT

Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

31/12/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/01/2009

22

07/2008/TT-BTTTT

Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

18/12/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

02/01/2009

23

85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT

Hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

18/12/2008

Liên bộ, Ngành

02/01/2009

24

52/2008/QÐ-BTTTT

Ban hành Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí

02/12/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

18/12/2008

25

49/2008/QÐ-BTTTT

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông

26/09/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

11/10/2008

26

77/2007/QÐ-TTg

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

28/05/2007

Thủ tướng Chính phủ

13/05/2007

27

07/2007/TT-BVHTT

Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo

20/03/2007

Bộ Văn hóa - Thông tin

05/04/2007

28

03/2007/QÐ-BVHTT

Ban hành Quy chế cải chính trên báo chí

07/02/2007

Liên bộ, Ngành

22/02/2007

29

105/2006/NÐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

22/09/2006

Chính phủ

21/10/2006

30

100/2006/NÐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

21/09/2006

Chính phủ

17/10/2006

31

79/2005/TT-BVHTT

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

08/12/2005

Bộ Văn hóa - Thông tin

23/12/2005

32

10/2004/QÐ-BVHTT

Về việc ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của phóng viên trong các đại hội, hội nghị và các buổi lễ

27/02/2004

Liên bộ, Ngành

14/03/2004

33

49/2003/QÐ-BVHTT

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 7 năm 2002 ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài

22/08/2003

Bộ Văn hóa - Thông tin

07/9/2003

34

150 /2003/QÐ-TTg

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 và Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài.

22/07/2003

Thủ tướng Chính phủ

06/08/2003

35

43/2003/TT-BVHTT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/ND-CP ngày 13/3/2003 của CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

16/07/2003

Bộ Văn hóa - Thông tin

01/8/2003

36

26/2002/QÐ-BVHTT

Ban hành Quy chế phỏng vấn trên báo chí

26/09/2002

Bộ Văn hóa - Thông tin

01/10/2002

37

18/2002/QÐ-BVHTT

Ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài

29/07/2002

Bộ Văn hóa - Thông tin

13/8/2002

38

79/2002/QÐ-TTg

Về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài

18/06/2002

Thủ tướng Chính phủ

23/6/2002

39

51/2002/NÐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

26/04/2002

Chính phủ

11/05/2002

40

61/2002/NÐ-CP

Về chế độ nhuận bút

11/06/2002

Chính phủ

26/06/2002

41

39/2001/PL-UBTVQH10

Pháp lệnh về Quảng cáo

16/11/2001

Quốc hội

01/5/2002

42

08/2001/NÐ-CP

Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

22/02/2001

Chính phủ

07/03/2001

43

12/1999/QH10

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

12/06/1999

Quốc hội

24/07/2009

44

29-LCT/HÐNN8

Luật Báo chí

02/01/1990

Chủ tịch nước

01/9/1999

 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
content:
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)