Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 5

Tổng lượt truy cập: 1.340.903

Danh mục tài liệu bên ngoài

STT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tổ chức

ban hành

Ngày có hiệu lực

1

37/2000/QÐ-TTg

Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm

24/03/2000

Thủ tướng Chính phủ

08/04/2000

2

128/2000/QÐ-TTg

Về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

20/11/2000

Thủ tướng Chính phủ

05/12/2000

 3

19/2001/QÐ-TTg

Về việc bổ sung sản phẩm máy vi tính vào danh mục các sản phẩm công nghiệp trọng điểm được hỗ trợ theo Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ

20/02/2001

 

Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

20/02/2001

4

81/2001/QÐ-TTg

Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005

24/05/2001

Thủ tướng Chính phủ

08/06/2001

5

112/2001/QÐ-TTg

Phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 kèm theo Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005

25/07/2001

Thủ tướng Chính phủ

25/07/2001

6

55/2001/NÐ-CP

Về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

03/08/2001

Chính phủ

07/09/2001

7

38/2001/PL-UBTVQH10

Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

28/08/2001

Quốc hội

01/01/2002

8

72/2002/QÐ-TTg

Về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước

10/06/2002

Thủ tướng Chính phủ

10/06/2002

9

95/2002/QÐ-TTg

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005

17/07/2002

Thủ tướng Chính phủ

17/07/2002

10

188/2002/QÐ-TTg

Về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về khoa học và công nghệ

31/12/2002

Thủ tướng Chính phủ

15/01/2003

11

119/2003/QÐ-TTg

Về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính đến năm 2010

11/06/2003

Thủ tướng Chính phủ

16/07/2003

12

99/2003/NÐ-CP

Về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao

28/08/2003

Chính phủ

18/09/2003

13

73/2006/QÐ-TTG

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam theo các vùng lãnh thổ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

04/04/2004

Thủ tướng Chính phủ

01/05/2004

14

179/2004/QÐ-TTg

Về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

06/10/2004

Thủ tướng Chính phủ

29/10/2004

15

03/2005/CT- BBCVT

Về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham nhũng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

28/03/2005

Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử

28/03/2005

16

191/2005/QÐ-TTg

Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010”

29/07/2005

Thủ tướng Chính phủ

19/08/2005

17

67/2006/QH11

Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

12/07/2006

Quốc hội

01/01/2007

18

169/2006/QÐ-TTg

Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

17/07/2006

Thủ tướng Chính phủ

21/08/2006

19

223/2006/QÐ-TTg

 

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

04/10/2006

Thủ tướng Chính phủ

02/11/2006

20

26/2007/NÐ-CP

Quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số.

15/02/2007

Chính phủ

 

21

04/2007/CT-TTg

Tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính

22/02/2007

Thủ tướng Chính phủ

22/02/2007

22

03/2007/CT-BBCVT

Tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet

23/02/2007

Bộ Bưu chính, Viễn thông

23/02/2007

23

27/2007/NÐ-CP

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

23/02/2007

Chính phủ

 

24

63/2007/NÐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 25công nghệ thông tin

10/04/2007

Chính phủ

18/05/2007

25

64/2007/NÐ-CP

Ứng 26dụng công nghệ thông tin27 trong hoạt động của cơ quan nhà nước

10/04/2007

Chính phủ

18/05/2007

26

71/2007/NÐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

03/05/2007

Chính phủ

09/06/2007

27

73/2007/NÐ-CP

Về hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước

09/05/2007

Chính phủ

 

28

80/2007/NÐ-CP

Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

19/05/2007

Chính phủ

 

29

75/2007/QÐ-TTg

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

28/05/2007

Thủ tướng Chính phủ

06/07/2007

30

13/2007/QÐ-BBCVT

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

15/06/2007

Bộ Bưu chính, Viễn thông

27/07/2007

31

14/2007/QÐ-BBCVT

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

15/06/2007

Bộ Bưu chính, Viễn thông

15/06/2007

32

15/2007/QÐ-BBCVT

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

15/06/2007

Bộ Bưu chính, Viễn thông

27/07/2007

33

20/2007/QÐ-BBCVT

Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số

19/06/2007

Bộ Bưu chính, Viễn thông

28/07/2007

34

08/2007/CT-BBCVT

Về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn

01/08/2007

Bộ Bưu chính, Viễn thông

01/08/2007

35

05/2007/QÐ-BTTTT

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020

26/10/2007

Bộ Thông tin và Truyền thông

24/11/2007

36

  19/2008/QÐ-BTTTT

Ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"

09/04/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

07/05/2008

37

23/2008/QÐ-BTTTT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

16/04/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

16/05/2008

38

24/2008/QÐ-BTTTT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin

16/04/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

17/05/2008

39

05/2008/CT-BTTTT

Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam

08/07/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

08/07/2008

40

90/2008/NÐ-CP

Về chống thư rác

13/08/2008

Chính phủ

11/09/2008

41

78/2008/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

15/09/2008

Bộ Tài chính

17/10/2008

42

40/2008/QÐ-BCT

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương

31/10/2008

Bộ Công thương

12/12/2008

43

08/2008/TT-BNV

Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấo Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự và cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

17/11/2008

Bộ Nội vụ

26/12/2008

44

34/2008/CT-TTg

Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

03/12/2008

Thủ tướng Chính phủ

03/12/2008

45

85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT

Hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

18/12/2008

Liên bộ, Ngành

15/01/2009

46

07/2008/CT-BTTTT

Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước

30/12/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

30/12/2009

47

12/2008/TT-BTTTT

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác

30/12/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

08/02/2009

48

133/2008/NÐ- CP

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

31/12/2008

Chính phủ

02/02/2009

49

50/2009/QÐ-TTg

Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”

03/04/2009

Thủ tướng Chính phủ

20/05/2009

50

26/2009/TT-BTTTT

Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước

31/07/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/09/2009

51

28/2009/TT-BTTTT

Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

14/09/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

02/11/2009

52

102/2009/NÐ- CP

Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

06/11/2009

Chính phủ

01/01/2010

53

37/2009/TT-BTTTT

Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

14/12/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

14/12/2009

54

42/2009/TT-BTTTT

Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

30/12/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/02/2010

55

43/2009/TT-BTTTT

Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

30/12/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/02/2010

56

12/2010/TT-BTTTT

Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

18/05/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

05/07/2010

57

49/2010/QÐ-TTg

V/v phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

19/07/2010

Thủ tướng Chính phủ

06/09/2010

58

21/2010/TT-BTTTT

Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án

08/09/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

25/09/2010

59

142/2010/TTLT-  BTC-BTTTT

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

22/09/2010

Liên bộ, Ngành

07/11/2010

60

23/2010/TT-BTTTT

Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

15/10/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/12/2010

61

25/2010/TT-BTTTT

Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

15/11/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/01/2011

62

28/2010/TT-BTTTT

Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

13/12/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/02/2011

63

02/2011/TT-BTTTT

Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

04/01/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

25/02/2011

64

06/2011/TT-BTTTT

Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

28/02/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

5/04/2011

65

08/2011/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 2 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp các dịch vụ chứng thực chữ ký số

31/03/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/05/2011

66

43/2011/NĐ-CP

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

13/06/2011

Chính phủ

01/10/2011

67

23/2011/TT-BTTTT

Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

11/08/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/10/2011

68

24/2011/TT-BTTTT

Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

20/09/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/11/2011

69

27/2011/TT-BTTTT

Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam

04/10/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/11/2011

70

106/2011/NĐ- CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

23/11/2011

Chính phủ

01/02/2012

71

19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

15/02/2012

Liên bộ, Ngành

01/04/2012

72

77/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác

05/10/2012

Chính phủ

01/01/2013

73

06/2013/TT-BTTTT

Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

07/03/2013

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/05/2013

74

09/2013/TT-BTTTT

Ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

08/04/2013

Bộ Thông tin và Truyền thông

23/05/2013

75

03/2014/TT-BTTTT

Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

11/03/2014

Bộ Thông tin và Truyền thông

28/04/2014

76

06/2015/TT-BTTTT

Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

23/03/2015

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/09/2015

77

11/2015/TT-BTTTT

Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

05/05/2015

Bộ Thông tin và Truyền thông

22/06/2015

78

86/2015/QH13

Luật An toàn thông tin mạng

19/11/2015

Quốc hội

01/07/2016

79

12/2016/TT-BTTTT

Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

05/05/2016

Bộ Thông tin và Truyền thông

30/06/2016

80

18/2016/QĐ-TTg

Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

06/05/2016

Thủ tướng Chính phủ

01/07/2016

81

17/2016/TTLT-BGĐT-BTTTT

Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

21/06/2016

Liên bộ, Ngành

10/08/2016

82

108/2016/NĐ- CP

Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

01/07/2016

Chính phủ

01/07/2016

83

85/2016/NĐ- CP

Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

01/07/2016

Chính phủ

01/07/2016

84

142/2016/NĐ- CP

Về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

14/10/2016

Chính phủ

01/12/2016

85

43/2016/TT-BTTTT

 

Ban hành danh mục sản phẩm nội dung thông tin số

26/12/2016

Bộ Thông tin và Truyền thông

10/02/2017

86

47/2016/TT-BTTTT

Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

26/12/2016

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/03/2017

87

01/2017/TT-BTTTT

Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

16/02/2017

Bộ Thông tin và Truyền thông

02/04/2017

88

05/2017/QĐ-TTg

Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

16/03/2017

Thủ tướng Chính phủ

16/03/2017

89

03/2017/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

24/04/2017

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/07/2017

90

16/2017/TT-BTTTT

Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

23/06/2017

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/08/2017

 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
content:
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)