Danh mục tài liệu bên ngoài - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 228

Tổng lượt truy cập: 1.233.936

Danh mục tài liệu bên ngoài

Số TT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tổ chức

ban hành

Ngày có hiệu lực

I

Các văn bản liên quan đến Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

1

Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh

10/3/2016

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ

24/4/2016

2

QĐ số 05/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

18/4/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

28/4/2017

3

01/2011/TT-BNV

Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

19/1/2011

Bộ Nội vụ

Hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký

4

 

 

 

 

 

II

Văn bản liên quan đến công tác thẩm định

 

 

1

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP

Quy định hệ thống thang lương, Bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

14/12/2004

Chính phủ

 

2

NĐ số 46/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

12/5/2015

Chính phủ

 

3

Thông tư số 03/2008/TT-BXD

hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

25/01/2008

Bộ Xây dựng

 

4

Thông tư 06/2016/TT-BXD

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

10/3/2016

Bộ Xây dựng

 

5

CV số 257/BTTTT-KHTC

  Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông và Bảng ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông

9/02/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

9/02/2009

6

CV số 258/BTTTT-KHTC

Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông

9/02/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

9/02/2009

7

Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về viễn thông

14/4/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

14/4/2011

8

QĐ số 79/QĐ-BXD

Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

15/02/2017

Bộ Xây dựng

15/02/2017

9

QĐ số  38/2014/QĐ-UBND

Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

19/09/2014

UBND tỉnh Quảng Trị

19/09/2014

10

QĐ số 1154/QĐ-UBND

Công bố bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/5/2016

UBND tỉnh Quảng Trị

30/5/2016

11

QĐ số 31/2016/QĐ-UBND

Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/8/2016

UBND tỉnh Quảng Trị

11/8/2016

III

Văn bản liên quan đến CTMTQG về xây dựng Nông thôn mới

 

 

1

QĐ số 1600/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

16/8/2016

Thủ tướng Chính phủ

16/8/2016

2

QĐ số 1980/QĐ-TTg

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

17/10/2016

Thủ tướng Chính phủ

01/12/2016

3

QĐ số 441/QĐ-BTTTT

Quy định chi tiết thực hiện Tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

28/3/2017

Bộ Thông tin và Truyền thông

28/3/2017

4

Thông tư 05/2017/TT-BTTTT

Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở’ thuộc CTMTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

02/6/2017

Bộ Thông tin và Truyền thông

16/7/2017

5

QĐ số 3539/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020

30/12/2016

UBND tỉnh Quảng Trị

30/12/2016

6

QĐ số 325/QĐ-UBND

Ban hành bộ tiêu chí về xã Nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020

23/02/2017

UBND tỉnh Quảng Trị

23/02/2017

7

QĐ số 2130/QĐ-UBND

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới; thẩm tra huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2020

04/8/2017

UBND tỉnh Quảng Trị

04/8/2017

8

Hướng dẫn số 2790/HD-UBND

Về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

28/6/2017

UBND tỉnh Quảng Trị

28/6/2017

IV

Văn bản liên quan đến CTMTQG về Giảm nghèo bền vững

 

 

1

QĐ số 1722/QĐ-TTg

Phê duyệt  Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

02/9/2016

Thủ tướng Chính phủ

 

2

Thông tư 06/2017/TT-BTTTT

Hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

02/6/2017

Bộ Thông tin và Truyền thông

16/7/2017

 

 

 

 

 

 

V

Văn bản liên quan về Truyền thanh cơ sở

 

 

1

QĐ số 22/2009/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh - truyền hình đến năm 2020

 

16/2/2009

Thủ tướng Chính phủ

 

2

QĐ số 321/QĐ-TTg

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

2/3/2011

Thủ tướng Chính phủ

 

3

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP

về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

22/10/2009

Chính phủ

 

4

QĐ số 1939/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020;

28/10/2014

Thủ tướng Chính phủ

 

5

QĐ số 52/2016/QĐ-TTg

ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

6/12/2016

Thủ tướng Chính phủ

 

 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
content:
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Liên kết khác