Danh mục tài liệu bên trong - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 256

Tổng lượt truy cập: 1.233.964

Danh mục tài liệu bên trong

Số TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

tài liệu

Lần

sửa đổi

Ngày

ban hành

1

Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông

10/QĐ-STTTT

9

7/2/2017

2

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

39/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

3

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

40/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

4

Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông

41/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

5

Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

51/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

6

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hộiđồng Khoa học và Công nghệ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

52/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

7

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Sở Thông tin và Truyền thông

87/QĐ-STTTT

1

12/7/2017

8

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch – Tài chính

28/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

9

Kế hoạch hoạt động của Sở TTTT năm 2017

87/QĐ-STTTT

1

20/12/2016

10

Sổ tay chất lượng

 

3

 

11

Nhận biết các quá trình hệ thống quản lý chất lượng của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị theo ISO 9001: 2008 (Phụ lục 1)

 

3

 

12

Mục tiêu chất lượng của Phòng Kế hoạch Tài chính (Phụ lục 4)

 

3

 

13

Danh mục tài liệu nội bộ (BM 4.2 02)

 

3

 

14

Danh mục tài liệu bên ngoài (BM 4.2 03)

 

3

 

15

Danh mục các loại hồ sơ cần lưu trữ (BM 4.2 04)

 

3

 

 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
content:
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Liên kết khác